Dhaka office:

68, Khilgaon Chowdhury Para (4th Floor),

D.I.T. Road, Rampura, Dhaka-1219, Bangladesh.

Phone: +880 1847 132700-04, 
Email: amkassociatesltd.hr@gmail.com

           amkassociatesbd@gmail.com